پنج شنبه, 11 آذر 1400  
محورهای همایش

فیزیک و دینامیک باد و ذرات بادرفت؛

اندازه‌گیری و پایش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از فناوری سنجش از دور فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار و نهشته‌های آن‌ها؛

مدیریت ریسک، آسیب‌پذیری و آینده پژوهی پدیده فرسایش بادی و گرد و غبار؛

مدل‌سازی و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده در فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار؛

شناخت دانش های بومی و روش های نوین کنترل فرسایش بادی؛

بررسی تأثیر فرسایش بادی بر بخش های محیط زیست و منابع طبیعی، کشاورزی، بهداشت و صنایع؛

واکاوی وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار؛

خشکسالی، تغییر اقلیم و فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار؛

مدیریت پایدار سرزمین و پدیده فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار؛

دبیرخانه

نشانی دبیرخانه: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، دبیرخانه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران    کد پستی: 18411-89158

تلفن:  38210698-035         فاکس: 38210698-035

پست الکترونیک: winderosion5@yazd.ac.ir

فایل های مورد نیاز
برگزارکنندگان
حامیان همایش
محل برگزاری همایش